Vedtægter for Skødshovedgård Grundejerforening                                                              Foreningens navn og hjemsted                                                                                                  § 1 Foreningens navn er Skødshovedgård Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.                                                                                                                      Foreningens formål og opgaver                                                                                              §2 Foreningens formål er dels at varetage medlemmernes fælles interesser, og dels at forestå vedligeholdelse af veje og fællesarealer i forbindelse med de under foreningens område tilhørende ejendomme                                                                                                Foreningens område og medlemskreds                                                                                    §3 Som medlemmer af foreningen kan optages de til enhver tid værende ejere af parceller, der er eller vil blive udstykket fra ejendommen Skødshovedgård matr. nr. 4 b, 45,56f, 56 q Dejret by Tved sogn. Matr. nr. 56 dd Dejret by, Tved sogn er udlagt som fællesareal. Medlemskab af foreningen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Medlemskab ophører ved et medlems salg af sin parcel. Ved udmeldelse herunder eksklusion af foreningen kan genindtræden først ske efter indbetaling af kontingent for den mellemliggende periode inklusive eventuel restance.                                                                                        Økonomiske forhold                                                                                                               §4 Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen for det kommende regnskabsår, og indbetales efter bestyrelsens nærmere anvisning. Bestyrelsen kan iværksætte mindre aktiviteter til styrkelse af foreningens økonomi                                                        Generalforsamlingen                                                                                                             §5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 2 myndige personer fra hver parcel har adgang til at overvære generalforsamlingen, forudsat at kontingent er betalt.                  §6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra juni til udgangen af august måned. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen og offentliggørelse bekendtgøres i 1. nr. af Info Bladet med sted, klokkeslæt ligesom dette bekendtgøres med 1 måneds varsel på foreningens hjemmeside. Med mindst 14 dages varsel indkaldes ved mail til de medlemmer, der har meddelt en mailadresse.. Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj i generalforsamlingsåret. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Enhver ordinær generalforsamling-dagsorden skal mindst indeholde følgende:       1 valg af dirigent                                                                                                                   2 bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse                                                     3 fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse                                                       4 indkomne forslag                                                                                                                 5 budget for det kommende år                                                                                               6 valg af bestyrelsesmedlemmer                                                                                               7 valg af 2 suppleanter                                                                                                             8 valg af 1 revisor                                                                                                                   9 valg af 1 revisorsuppleant                                                                                                     10 eventuelt                                                                                                                          §7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftlig kræver det med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når begæring om ekstraordinær generalforsamling er modtaget, skal den afholdes inden 6 uger efter modtagelsen, idet november til og med februar det følgende år ikke medregnes. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsorden nægtes behandlet af generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling              § 8 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke havde tillidshverv i foreningen. Det er dog ikke en hindring at vælge et medlem til dirigent, som i forvejen er valgt til suppleant i foreningen. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller ¼ af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning. Hver parcel har 1 stemme pr. betalt kontingent. Blanke stemmer medregnes ikke. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ingen kan dog give fremmøde med mere end 1 fuldmagt. Over det på generalforsamling passerede udarbejdes et referat, der udsendes på mail, og en notits herom anføres på foreningens hjemmeside                                                                                       §9 Beslutning om vedtægtsændring kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Dette krav gælder tillige ved enhver afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.                                                                                                          Bestyrelsen                                                                                                                         §10 bestyrelsen består af 3 medlemmer og vælges således, at der i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 1 medlem. Genvalg kan finde sted. Valgbar er enhver parcelejer, der har betalt kontingent. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.                        §11 bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsesmøde afholdes efter indkaldelse - med mindst 8 dages varsel - fra formanden eller fra to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende                                                                                                                         §12 Bestyrelsen kan bemyndige et eller flere i sin kreds til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.                                         Revision                                                                                                                             §13 Generalforsamlingen vælger en revisor, valget gælder for 1 år ad gangen, genvalg kan finde sted. Regnskabet §14 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal forelægges bestyrelsen til behandling senest den 1. april, og skal derpå senest den 15. maj tilstilles revisor. Denne skal derpå revidere regnskabet - det være sig både talmæssigt og kritisk - så betids, at det med revisionspåtegning kan udsendes pr. mail til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.                                                               Opløsning                                                                                                                              § 15 Foreningens opløsning kan finde sted på en dertil indkaldt generalforsamling enten efter forslag fra bestyrelsen eller fra ½ af foreningens medlemmer. Et forslag om opløsning kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for og samtidig træffer beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget og ændret på generalforsamlingen den 24. juni 2017                                        Bestyrelsen Skødshovedgård Grundejerforening                                                                Laurids Korsgaard (formand)                                                                                                    Peter Kragballe (kasserer)                                                                                                  Paul Larsen (sekretær)                                                                                                     Dirigent Erik Bundesen

Del siden