Referat fra generalforsamlingen 24. juni 2023


Generalforsamling i Skødshovedgård Grundejerforening 24.6.2023          REFERAT

Der var 27 grundejere tilstede

Dagsorden

1 valg af dirigent

Erik Bondesen blev valgt

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

Beretning kan læses her:

Formanden Preben Thomsen fremlagde beretningen

Der var spørgsmål om hvornår jubilæumsfesten er i 2024. Formanden svarede at det med stor sandsynlig var samme tidspunkt omkring Sct Hans  som i år

Henning Rasmussen efterlyste sponsorer til jubilæet

Der var ikke yderligere kommentarer og beretningen blev vedtaget

3 fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasserer Peter Kragballe gennemgik det tidligere udsendte regnskab

Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt

4 indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

5 Budget godkendelse 2024

Kasserer Peter Kragballe gennemgik budget 2024 og begrundede kontingentforhøjelse på 200 fra 700 til 900 som skal bruges til jubilæumsfesten

Der var ingen kommentarer og budgettet blev vedtaget

6 valg af 1 bestyrelsesmedlem

Peter Søndergård blev genvalgt og er på valg igen i 2025

7 valg af 2 suppleanter

Inger Nielsen og Henning Rasmussen blev genvalgt for en ny 1 årig periode

8 valg af revisor

Lars Mikkelsen blev genvalgt for en ny 1 årig periode

9 valg af revisorsuppleant

Søren Bank blev genvalgt

 

10 valg af festudvalg

Inge Thomsen, Vibeke Bundesen, Nete Hornung/Søren Bank blev genvalgt

11 eventuelt

Der var enkelte bemærkninger

Husk at opsamle efterladenskaber fra hunde, Luksus linere laver også store bølger, klipning af sti til ”Lillebælt”.

Udlevering af adresser til beboerne kan ikke lade sig gøre på grund af GDPR, men man kan evt. lave sin egen adr.liste

Da der ikke var andre kommentarer takkede dirigenten forsamlingen for et godt møde og formanden overrakte 2 fl vin.

Formanden overrakte også en vingave til Peter Petersen og takkede ham for det store arbejde med at indsamle skrald i området og i det hele taget holde området iorden

Referent Peter Kragballe


Beretning Skødshovedgård Grundejerforening 2023

TRYGHED

På generalforsamlingen i 2022 have vi en lang debat og orientering om etablering af en badebro på tangen, et nærmere udefineret sted. I forbindelse med debatten blev der orienteret om et sagsforløb mellem et grundejerpar og Molslinjen om skabelsen af tangen, et sagsforløb, der endnu ikke er afsluttet. Til gengæld er sagen vedr. badebroen blevet afsluttet med et afslag fra Tved Sparekasses Fond. Vi ansøgte lige efter sommerferien 2022 om etablering af en badebro med alt tilbehør og mulighed for at kunne tage broen ned om vinteren. Afslaget blev ikke specielt begrundet, så der var ikke mulighed for yderligere kommentarer. Med dette udgangspunkt var der ikke grundlag for en ekstra-ordinær generalforsamling som aftalt før sommerferien.

En meget tør periode har nu skabt gode veje i området, men det støver og kun lav hastighed kan hjælpe – og naturligvis lidt regn. Men i vinterperioden var vejene i store perioder meget hullede og på grund af stort vandindhold kunne de ikke skrabes; det ville kun give mudrede og måske yderligere huller. Det er en situation, vi må leve med, men det er jo også et sommerhusområde med grusveje, som har forskellig kvalitet på forskellige tider af året. Kommunen er stadig god til at skrabe Skødshovedvej, men er også underlagt vejret og kommunens økonomi.

Kommunikationen via vores hjemmeside er absolut ikke optimal. For ca. 1½ år siden fik vi en ny hjemmeside, fordi den tidligere hostet hos one.com, var besværlig at arbejde med i forhold til det, vi skulle bruge den til. Så vi skiftede til Simplesite.dk. Et nemt værktøj, der kunne det, vi havde brug for. Men fusioner er oppe i tiden, så nu har præcis one.com opkøbt Simplesite.dk, så vi er slået tilbage, hvor vi kom fra. Så indtil videre fortsætter vi med one.com på lavt blus og arbejder på at finde et sted, hvor vi kan få hostet vores hjemmeside i et program, som almindelige mennesker kan arbejde med uden et for stort tidsforbrug. Så er der i forsamlingen, nogen, der kender et simpelt hjemmesideprogram til en fornuftig pris, så kontakt bestyrelsen.

I august-september starter den nye affaldsordning med sortering i 11 dele med hele 3 minicontainere. Generelt supergodt for miljøet, bøvlet med så mange containere, men mon vi ikke finder et niveau efterhånden. Når der nu findes nogle gode afskærmnings-løsninger, så videregiv dem gerne på vores Facebookside, så vi kan blive inspireret. I øvrigt fungerer vores Facebook godt, der foræres, sælges og kommenteres i en god tone.

Den sidste del af bestyrelsens beretning skal handle om TRYGHED. Vi har en hjertestarter og den serviceres årligt, så den er funktionsdygtig, den er tilmeldt app´en Hjertestarter. 27.maj i år fik jeg en besked fra Hjertestarter-netværk, at foreningens hjertestarter havde været aktiveret i forbindelse med en alarm og jeg skulle kontrollere status. Det tyder på, at der har været en hjerteløber forbi og hentet hjertestarteren, men den havde ikke været i brug. Så den skulle genaktiveres i systemet/ hjemmesiden og dermed være klar til brug. Det system fungerer bare.

Vi har jo desværre været udsat for indbrud og tyverier i området og det får mig endnu engang til at opfordre til at være en del af Nabohjælp. En sikkerhed, der er gratis og som kun kræver en lille indsats, nemlig en tilmelding til Nabohjælp. Jeg har skaffet en del brochurer, så tag den med hjem og få jer tilmeldt. Lige nu er der tilmeldt 14.

Når jeg siger tryghed, er det den måde, der holdes øje med husene og området, året igennem. Naturligvis af de fastboende, men også af gæster. Det er dejligt, at ingen sorte  kassevogne kan køre, holde og iagttage uden der er en, der spørger om vedkommendes ærinde. Det er dejligt, at vores område holdes fri for affald, en særlig tak til Peter Petersen, men jeg ved, at også andre altid har en pose med til opsamling. Det betød også, at årets strandrensning var overkommelig, men også en tak for deltagelse til dem, der var med.

Der er kommet nye ejere af Skødshovedgård 41, Erik og Charlotte Sardemann, de er desværre ikke til stede i dag, men rigtig hjertelig velkommen, håber I må nyde området lige så meget som vi andre.

Og til sidst en reminder. I 2024 vil vi gerne holde en jubilæumsfest, nævnte før. Har du ideer, fotos i falmet udgave med 50 år på bagen eller andre historier, så vil vi meget gerne have dem til videre arbejde i bestyrelsen, og fordi det er 50 år siden der blev etableret et sommerhusområde i Skødshovedgård, bliver meget arbejde i både bestyrelse og festudvalg koncentreret om denne begivenhed.

Til sidst tak til mine bestyrelsesmedlemmer for årets arbejde, tak til festudvalget og endnu engang tak til Peter Petersen, Laurits og alle andre, der er med til at skabe et affaldsfrit område,

På bestyrelsens vegne

Preben A. Thomsen (fmd. Skødshovedgård Grundejerforening)