Referat fra generalforsamlingen 28. august 2021

Skødshovedgård Grundejerforening Referat af generalforsamling i Skødshovedgård Grundejerforening lørdag den 28.8.2021 kl. 11.00 i det opstillede telt på stranden.

31.08.2021 Referat

1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Bundesen, nr. 36. Erik blev valgt. Erik startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dette blev taget til efterretning.

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse Formanden forelagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt referatet. Beretningen blev taget til efterretning.

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 – til godkendelse Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev taget til efterretning.

4 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag.

5 Budgetgodkendelse 2022 Kassereren fremlagde forslag til budget for 2022. Budgettet blev taget til efterretning.

6 Valg af 1 bestyrelsesmedlem –(2-årig periode) På valg er Vibeke Bundesen (36), (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog: Peter Søndergaard (27) Peter Søndergaard blev valgt.

7 Valg af 2 suppleanter –(1-årig periode) På valg er Peter Johansen (26)- ønsker ikke genvalg og Henning Rasmussen (28) – villig til genvalg Henning Rasmussen (28) og Inger Nielsen(10) blev valgt.

8 Valg af revisor– (1-årig periode) På valg er Lars Steen Mikkelsen (15) – villig til genvalg Lars Steen Mikkelsen blev valgt.

9 Valg af revisorsuppleant – (1-årig periode) På valg er Søren Bank (34) – villig til genvalg Søren Bank blev valgt.

10 Valg af festudvalg – (1-årig periode) Nuværende festudvalg: Inge Thomsen (2C), Vibeke Bundesen (36), Nete Hornung (34) – alle er villige til genvalg Inge Thomsen, Vibeke Bundesen og Nete Hornung blev valgt.

11 Eventuelt Der er fortsat nogen, der kører for stærkt i vores område. Sæt farten ned!! Der blev opfordret til at bestyrelsen, når vi skal til at sortere affald, arbejder for at lave en fælles opsamlingsplads, så vi ikke alle skal have flere spande. Der blev stillet forslag om en badebro på tangen. Bestyrelsen tror dog ikkedet er muligt at etablere, dels skal den være meget lang, dels ændrer tangen sig fortsat meget fra år til år.

Bestyrelsen takkede Peter, for hans store indsats med at holde vores område rent og pænt.

Med venlig hilsen Pbv/ Vibeke Bundesen (sekretær) 

Bestyrelsens beretning 2020-2021

 Skødshovedgård Grundejerforening

Bestyrelsens beretning 2021

Overskriften på dette års beretning bliver kommunikation. Vi har dannet en Facebookgruppe, som i øjeblikket har 39 medlemmer. Jeg har været nød til at luge lidt ud i medlemmerne, da en del fra vores naboforening ikke rigtig kendte deres tilhørsforhold. Men brugen af Facebook har fuldt ud levet op til forventningerne, lidt salg mellem medlemmer, en del fotos og historier fra området og deling af forundringer. På den måde kan vi nemt dele de gode historier med hinanden. Pga. en del arbejde med administration af medlemsgruppen vil jeg ændre gruppens status fra offentlig til privat. Det betyder, at det kun er medlemmerne, der kan skrive og lægge fotos ud, samtidig er det kun administrator, der kan godkende medlemmer, som er grundejerforeningens medlemmer og familie. Vores hjemmeside er blevet tilpasset i starten af året og det er en opgave, jeg arbejder videre med. Det handler meget om Persondataloven, vi skal overholde for alles skyld. Men hjemmesiden indeholder de aftaler og henvisninger, vi har brug for i fælles skabets interesse, de aftaler og hensigtserklæringer, der har været drøftet og vedtaget på tidligere generalforsamlinger.

Kommunikation og hundeejere kan nogle gange være sære størrelser. Men nu er der sat skilte op i forbindelse med adgangen til sandtangen, så ingen kan være i tvivl om meningen. Det gælder både hunde, der skal føres i snor (i henhold til Hundeloven – 1.4.-30.9.) og respekten for de høje bølger, færgerne slynger mod stranden. Herudover er der flyttet lidt rundt på nogle af skilte med ”Hund i snor”, så de er placeret mere hensigtsmæssigt ig i menneskehøjde, jeg tror ikke hundene kan læse.

Den tidligere bestyrelse havde en debat med Syddjurs kommune om skiltningen på Skødshovedvej, som jo er kommunal. Der har tidligere været et 20km skilt. Jeg har fortsat den debat, men med samme resultat. Så prøvede jeg at få et ”legende børn” skilt sat op, men det er ikke et færdselskilt, så det blev et nej. Som I kan se har vi været lidt ulydige og sat et ”Kør forsigtigt” skilt op, det må så hænge der, til vi får påbud om andet. Vi håber, det trods alt har en effekt. I forbindelse med nej-et til 20km skiltet fik jeg aktindsigt i trafiktællingen sidste år og jeg vil lige nævne nogle hovedtal: Perioden var en uge i juli (13.7.-20.7.), 481 biler passerede, højeste hastighed var 50-55km – 2 biler, i alt kørte 9 biler mere end 40km, gennemsnittet for alle bilerne var 23,9km. Så argumentet for et 40km skilt er svært at få øje på. Skødshovedvej ordnes af Syddjurs kommune, de fleste gange på opfordring fra os, de øvrige veje står bestyrelsen for og der er ingen tvivl om, at der er lige så mange meninger om vejenes tilstand som der er grundejere. Vi gør vores bedste for at området har fornuftige veje at køre på, men er klar over, at der ved store regnskyl opstår huller, sådan er det at have grusveje. Den tidligere bestyrelse gjorde et stort arbejde for at få vejene til at fremstå i rigtig god stand. Bestyrelsen har besluttet at der rekvireres en entreprenør til opgaven med vedligehold af vejene.

Selv om vi ikke de sidste 2 år haft en organiseret strandoprydning, fremstår stranden og tangen særdeles pæn. Der er noget der tyder på, at gæsterne på stranden medbringer deres eget affald og måske oven i købet tager lidt ekstra med, hvis det ligger der. Det er dejligt med et rekreativt naturområde, der ser så pænt ud. Tak til alle og i særdeleshed til Peter Petersen. At leve er at rejse, ja, men her i coronatiden var det ikke en mulighed og hvorfor skulle vi egentlig også det. Dette dejlige område, vi er placeret midt i, kan rigtig meget. Afslapning, frihed, natur, dyreliv, planteliv – det er unikt og det er der flere, der har fundet ud af inden for det sidste år. Der er blevet solgt 3 huse, og vi skal derfor byde velkommen til Lars og Kirsten i nr. 2D, til Søren og Anne Kathrine i nr. 39, de kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen og i nr. 9 er Rikke og Jan flyttet ind. Rigtig hjertelig velkommen til jer. Vi håber I vil få mange gode oplevelser her i området.

Vi vil hinanden på en god måde, sikre nogle gode vilkår for alle, derfor har vi etableret Nabohjælp. Nabohjælp gør, at vi kigger efter hinandens ejendomme, vi holder øje. Lige nu er der 14 medlemmer og det er ganske simpelt at blive medlem af Nabohjælp, jo flere, jo mere sikker bliver det at efterlade sit fritidshus, for der er altid nogen, der kigger efter, desuden betyder de små skilte på postkassen rigtig meget, når langfingrede gæster kigger forbi. Herudover sidder Hjertestarteren meget synligt ved adgangen til stranden; det er trods alt en ting, vi ikke ønsker at få taget i brug, men den er der og bliver behørigt serviceret.

Vi har tegnet 2 typer forsikringer, den ene handler om bestyrelsesansvar. Som bestyrelsesmedlem risikerer man at blive gjort personlig erstatningsansvarlig i forbindelse med økonomiske beslutninger, hvis de fører til tab for foreningen, kreditorer, leverandører og banker. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter med hele deres private formue. Gælder både tidligere, nuværende og fremtidige medlemmer af bestyrelsen. Den anden forsikring, vi har tegnet, er en netbankforsikring, der dækker tabet, hvis en hacker tømmer foreningens netbankkonto. Alt i alt vil vi gerne sikre, at foreningens økonomi ikke forsvinder og at det ikke bliver usikkert at være bestyrelsesmedlem.

Apropos forsikringer har der i denne vinter været nogle brud på vandledningerne i Skødshoved Vandværks område, og vi skal igen opfordre til at lukke for vandet ved hovedhanen , når huset forlades i længere tid, for at undgå et stort vandspild. Det er en resurse, vi skal passe på af hensyn til kommende generationer.

Her i juli skete et nyt tiltag henne ved Badehotellet, nemlig Ved Vandet – festival. Et tiltag, der skulle gøre det mere attraktivt at komme på havnen, at være med til at skabe et havnemiljø for hele familien. Det er dejligt at opleve det liv, der er opstået ved de ændringer, der er sket i måden at drive badehotellet på. Det er med til at løfte området og skaber øget interesse for Skødshoved.

Her til sidst vil jeg kigge lidt fremad: om ganske føje år sker der nyt med affaldssorteringen, formentlig i 2023. de tiltag, der handler om sommerhusområder, kan ses på Reno-Djurs´ hjemmeside, der er opdateret med de nye tiltag. Desuden varer det ikke så mange år, før vi har et jubilæum i foreningen – 50 året for etablering af Grundejerforeningen. Allerede nu vil vi gerne opfordre, nok de, der har haft husene længst tid, om at kigge i de slidte fotoalbum og finde de sjove, spændende, karakteristiske fotos frem, så vi kan præsentere områdets historisk.

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg sige tak for året, der er gået. Et specielt år, hvor corona var indover, med lidt gensyn, da vi afviklede Sct. Hans, dejligt igen at mødes i dag, hvor så mange vælger at deltage i generalforsamlingen og den efterfølgende spisning, dejligt igen at begynde en hverdag, der ligner tidligere.

Tak til alle, der på forskellig vis bidrager til, at vi har et dejligt naturområde til gavn og glæde for dyr og mennesker,

På bestyrelsens vegne

Preben A. Thomsen, formand                  Skødshovedgård, 28.august 2021

Del siden