Referat fra generalforsamlingen 25. juni 2022

Generalforsamling i Skødshovedgård Grundejerforening
Lørdag den 25.06.2022kl 11:00 i det opstillede telt på stranden.
Referat
Deltagere:
23 stemmeberettigede
Til mødet blev udleveret på print:
- Dagsorden
- Status- og driftsregnskab for 2021
- Budget 2023
1 Valg af dirigent
Erik Bundesen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen er hermed gyldig.
18/3 blev dato og tidspunkt for generalforsamlingen oplyst via INFO-bladet og Facebook.
9/6 blev regnskab og budget samt dagsorden sendt via mail.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Formandens beretning: Udsendes særskilt på hjemmesiden: Skoedshovedgard.dk Bemærkninger til formandens beretning:
Drøftelse af klipning af fællesarealet langs stranden. Deltager nævner, at de har klippet ned for at bekæmpe brændenælder. For 2 år siden var der en snak om at arealet skulle klippes en gang om året, også rundet biodiversitet.. Der var en generel tilkendegivelse af at arealet bør stå uden at blive klippet ud over de stier, der er i dag.
Hyben kommer nogle steder. Det skal bekæmpes ligesom andre invasive arter.
Spørgsmål om græsslåningen for stien til kajakpladsen. Er det stoppet? Svar: Bestyrelsen har talt med firmaet om at stoppe klipningen på marken, da entreprenøren nævner, at de bruger en stor del at tiden på denne strækning. Der er dog ikke besluttet noget endnu. Det er et naturspor, hvilket normalt ikke slås andre steder. Der er endnu ikke taget en officiel snak med gården om emnet, men blot en kort uformel snak.
Spørgsmål: Hvad med at hente affald ved kajakpladsen? Svar: Vi må vurdere tilgængeligheden. Kreaturer der udsættes på arealet,vil formentligt græsse arealet ned helt naturligt, så det er muligt at hente affald.
Spørgsmål: Ved vi hvornår kreaturerne kommer på græs. Svar: Dato er endnu ikke kendt.
3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Peter Kragballe fremlagde regnskabet.
Regnskabet for 2021 giver et underskud på 1.800 kr. Bestyrelsen ser regnskabet som tilfredsstillende.
Søren havde en enkelt bemærkning til årstallet flere steder stod som 2020. Regnskabet er dog korrekt.
Forslag til robotplæneklipper fra Laurids på foreningens arealer. Svar: Forslaget undersøges.
4 Indkomne forslag:
Fra bestyrelsen: Vedtægternes §4: Økonomiske forhold (Bestyrelsen foreslår tillæg til den eksisterende tekst): I forbindelse med afholdelse af fester, jubilæer og lign. finder der egenbetaling sted.
Formanden begrundede baggrunden for forslaget. Forslaget grunder i at ekstra fester såsom jubilæumsfesten om 2 år ikke tømmer kassen udelukkende til gavn for dem der deltager.
Finn (nr. 32) foreslår at forslaget trækkes tilbage, da forslaget er et konkret forslag, der allerede er muligt i de eksisterende vedtægter, da bestyrelsen allerede i dag kan beslutte at tage egenbetaling. Forslaget er derfor unødigt i forhold til bestyrelsens arbejde. Budgettet viser jo allerede året for inden, om der er store udgifter til en fest, hvilket kan afvises af generalforsamlingen.
Bestyrelsen trak på baggrund af drøftelsen forslaget tilbage, da forsamlingen mener, at bestyrelsen allerede kan opkræve deltagerbetaling. Der var dog tilkendegivelse af at brugerbetaling bør finde sted.
Forslag fra Karen Tholstrup (7):Jeg vil gerne fremsætte forslag om etablering af en (lang) badebro fra et passende sted på strandnæsset.
Karen (nr. 7) fremlagde baggrunden for forslaget, som blev nævnt på seneste generalforsamling. Karen har været i dialog med Modul-bro, som har opsat flere broer i området. Karen har vurderet mulige placeringer. Fx den gamle mole 20 m ud. 4.000 kr. pr. m i 1,5 meters bredde. Modul-bro foreslår, at den tages op om vinteren. Ved Molskroen er der en der står hele året, som de også har sat op. Drift kræver måske et brolæggerlav.
Søren (nr. 34) – Hvad skal broen gøre for os, som vi ikke har. Baggrunden er at komme ud hvor det hurtigt er dybt. Søren har tidligere været med i en forening, der fik en bro ved Rude Strand. Der var ofte udgifter og tid til at sætte skader i stand. Broen tiltrak andre brugere, hvilket ikke altid var hensigtsmæssigt.
Laurids (nr. 8) – Vurderer at længden bør være mindst 50 m. Der har været tilsvarende forslag på haven, hvilket de gik fra grundet udfordringen med tilladelsen. Kystdirektoratet er ankeinstans. Det er vanskeligt at få tilladelse. Man skal selv dokumentere, at broen ikke har indgribende påvirkninger på naturen. Færgen vil gøre det til en umulighed grundet bølger. Kommunen vil formentligt kræve, at broen til tangen tages ned, hvis de kommer forbi og besigtiger.
Bemærkning om at vinterbadning bliver muligt. Det mangler i området.
Merete (nr. 33): Sandtangen. I forbindelse med indsættelse af den større båd fra Molslinjen i 2017-18 indklagede Merete og Jens indsættelsen af en større båd grundet påvirkningen af kysten og fare for strandgæster. Afgørelsen blev, at Merete og Jens ikke var klageberettigede. De tog derfor fat i Kystdirektoratet, som ikke ønskede at se på sagen. Jens anlagde retssag mod Molslinjen grundet tab af fortøjringspæl…. Syn- og skønsmand foretog besigtigelse i foråret.Der foreligger en foreløbig rapport om forholdene, men den endelige rapport er endnu ikke færdig. Den foreløbige analyse angiver formentligt, at bølger fra færgen formentlig skyldes de særlige bølger som færgen giver. Den kedelige melding er at det fortsætter, da Molslinjen har krævet yderligere undersøgelser for at dokumentere effekterne. Det har betydning for placeringen af broen. Rapporten deles når den kommer. Såfremt andre vurderer, at der er et forældelseskrav på 3 år.Tidspunktet for dette søgsmål kan være vanskeligt at fastsætte. Konklusionen er formentligt, at det ikke er entydigt, hvor det mest hensigtsmæssige sted for placeringen af en bro, er.
Peter Kragballe har på bestyrelsens vegne undersøgt mulighederne for en badebro. Peter har undersøgt mulighederne for finansiering. Tvedfonden har tilkendegivet, at det ikke er umuligt at opnå tilsagn. Der skal søges inden d. 1/9. Peter har talt med NBC Marine. En bro der står hele året vurderes at koste 150.000 kr. Dette firma kan hjælpe med ansøgningen. Det foreslås, at muligheden undersøges nærmere, og at dette kan besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. Det kræver, at der er interesse for broen.
12 stemmeberettigede stemte for, at bestyrelsen arbejder videre med projektet for en badebro.
5 Budget godkendelse 2023
Peter Kragballe fremlagde et budget med en balance på 33.600 kr. Der budgetteres med balance mellem udgifter og indtægter.Kontingentet fastholdes.
Spørgsmål: Er drift af veje indeholdt i budgettet. Svar: Nej de betales andetsteds.
Spørgsmål: Er der differentieret kontingent afhængigt af om der udlejes eller ikke. Svar: Der er ens bidrag siden kontingentet blev sat op.
Budgettet blev godkendt.
6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmerPå valg er Preben A Thomsen (2C) (villig til genvalg), Peter Kragballe (25) (villig til genvalg)
Der var ikke andre kandidater. Begge blev genvalgt.
7 Valg af 2 suppleanter På valg er Inger Nielsen (10) og Henning Rasmussen(28) – (begge er villige til genvalg)
Der var ikke andre kandidater. Begge blev genvalgt.
8 Valg af revisorPå valg er Lars Steen Mikkelsen (15) – (villig til genvalg)
Der var ikke andre kandidater. Lars blev genvalgt.
9 Valg af revisorsuppleantPå valg er Søren Bank (34) – (villig til genvalg)
Der var ikke andre kandidater. Søren blev genvalgt.
10 Valg af festudvalg (aktuelt udvalg:Inge Thomsen (2C) – (villig til genvalg), Vibeke Bundesen (36)- - (villig til genvalg), Nete Hornung (34) – (ønsker ikke genvalg).
Nete Hornungs og Søren Bank deler en plads i Festudvalget.
Peter K: Der mangler hænder til at opsætte borde og stole mm. til arrangementer. Det har ikke tidligere været et problem. Peter indkalder næste år, og forventer opbakning.
Der var ikke andre kandidater. Kandidater blev valgt, og Nete deltager i det omfang det er muligt.
11 Eventuelt
Finn: Blot en advarsel om at der er mange flåter/tæger i år.
Søren: Mountainbikere på stien Er det tilladt? Der er mange børn på veje og stier. Det bør overvejes at sætte skilte op, der informerer om at tage hensyn til områdets beboere. Bestyrelsen drøfter emnet.
Spørgsmål: Inger (10): Affaldssortering. Kan der laves et fælles sted til at samle nogle ting? Udfordringen er at der stilles alt muligt. Svar: Bestyrelsen har undersøgt emnet lidt. Det tyder dog ikke på at det bliver et tilbud. Bestyrelsen kan undersøge det, men det kan blive svært at finde areal.
Formanden takkede for god debat.
Referat v. Peter Søndergaard (nr. 27)

Bestyrelsens beretning 2022

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Skødshovedgård Grundejerforening
Bestyrelsen beretning 2022
I år har jeg koncentreret bestyrelsen beretning om væsentlige emner; nemlig samarbejde og mangfoldighed.
I forbindelse med strandrensning i maj kontaktede jeg Syddjurs Kommune vedr. fjernvarmerøret, der har ligget på tangen i flere år. Ret hurtig blev jeg kontaktet og som det fremgik af Finns opslag på Facebook, er røret fjernet. Desuden samlede vi adskillige kilo fiberdug, der var skyllet i land, formentlig fra Aarhus Havn, det blev hentet af børn fra lokale idrætsforeninger i samarbejde med deres forældre og Syddjurs Kommune. Det synes jeg er en god historie om flere forskellige, der trækker på samme hammel. Desuden har kommunen været flinke til at vedligeholde Skødshovedvej, så den fremstår lige så fin som vejen i Skødshovedgård-området. Vi er opmærksom på sidevejene og følger op på, om de skal have en tur snart. Generelt fremstår vores område dejligt uden affald, og de opstillede affaldsspande tømmes kontinuerligt af Peter Petersen, tak for det.
Måden vi kommunikerer med hinanden på, via bl.a. Facebook, fungerer godt og i en rigtig god tone. Det er ligefrem spændende at følge de forskellige opslag om stort set alt, der rører sig i området. Facebook kan også bruges som en forlængelse af Nabohjælp, når man opdager mistænkelige personer i området. Alligevel vil jeg opfordre til at blive medlem af Nabohjælp. Bliv endelig ved med det, det er altid dejligt at få stillet sin nysgerrighed. I december 21 gik vores nye hjemmeside i luften. Noget tyder på, at den er blevet modtaget med glæde og interesse, der har på de 6 måneder, der er gået, været 3715 besøgende – og det er ikke nødvendigvis mig, der står for de fleste. Meget statistik kan aflæses og den mest besøgte del-side er: Hovedsiden og dernæst Galleri-siderne med over 1000 besøgende. Siden med vores Aftaler er besøgt af ca. 250, hvilket får mig til at gøre opmærksom på, at samarbejde også er måden, vi hjælper og tager hensyn til hinanden på, og er med til at overholde de aftaler og hensigtserklæringer, vi har vedtaget på generalforsamlingerne; jeg tænker bl.a. på græsklipning. Generelt går det godt, men der er altid plads til forbedringer. Fremadrettet bestræber vi os på at få så mange nyheder og oplysninger ind på siden og føre allerede tekster ajour, det anser vi for at være vigtigt.
I indeværende år er der kommet nye forpagtere/operatører på det kulinariske i området. Mols Madservice har skiftet navn til Stenbækhus og de 2 piger leverer maden til spisningen efter generalforsamlingen, spændende at teste det nye. Også Badehotellet/Ved Vandet har skiftet forpagtere og er godt i gang, så kun en opfordring: Prøv det.
I 2023 opstår et nyt samarbejde med Reno Djurs, nu skal vi virkelig til at sortere affald. 9 typer affald fordelt i 3 containere, der kommer til at fylde en del, længden på ca. 2,2m. En beholder til Madaffald og restaffald (individuelt aftalt tømning), 1 container til plast og mad/drikkekartoner –og glas og metal (tømmes 11 gange om året) og 1 container til pap og pair, som tømmes hver 8.uge. I Ebeltoft Tidende fra 8.juni skrives, at de nye affaldscontainere først er klar 1.maj 2023, så må vi se.
Så blev marken mod nord, mod Studstrupværket hegnet ind, tråd med strøm, hvad pokker skulle der ske. Beskeden fra gården var, at der skulle et antal køer med kalve (10-15), afhængig af foderkapacitet. Dyrene skulle gå på det meget store areal, 45 hektarer. Området har i 8 år været drevet økologisk og overgår fremover til naturdrift med græsning for at hjælpe flora og fauna. Det er med til skabe en endnu mere varieret natur. Denne hensyntagen til naturen og skabelsen af en større biodiversitet arbejdede vi med på første bestyrelsesmøde i oktober 21, hvor vi havde et matrikelkort fremme for at kigge på det store areal mod syd, grænsende op til lagunen. Dette stykke har samme matrikelnummer som vejene i området og er dermed fælleseje og underlagt grundejerforeningen. Hele området er desuden underlagt Strandbeskyttelseslinjen og dermed har vi et kystområde, der rummer plante- og dyreliv, der skal tages hensyn til. Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som udgangspunkt ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. I lighed med arealerne mod nord vil vi opfordre til at passe på vores natur og ikke foretage indgreb til skade for flora og fauna (græsklipning).
Vi har også drøftet emner fra sidste generalforsamling, bl.a. en badebro, som jo senere er et emne under indkomne forslag. Desuden begynder vi så småt at tænke tanker om afholdelse af jubilæumsfesten i 2024 og her er gode ideer velkommen, intet er fastlagt so fare.
Nu vil jeg i med ordene samarbejde og mangfoldighed sige tak til bestyrelsen for i år, tak til Peter Petersen for dit arbejde med det daglige tilsyn i området, tak til alle for den gode og sobre tone, der bliver brugt på de sociale medier, det glæder mig.
På bestyrelsen vegne
Preben A. Thomsen (formand Skødshovedgård Grundejerforening)
25. juni 2022

 😎

Generalforsamling i Skødshovedgård Grundejerforening 25062022

Dagsorden 2022

Del siden